Mesleki Eğitimler


Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör ve işlerde, personelin yapacağı iş ile alakalı mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler kesinlikle çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sayesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları çeşitli şartlara göree düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde (Ek-1)’deki tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur.

İşyerinde yapılan işler, ana iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler çerçevesinde yer almakla birlikte, personelin yaptığı iş Ek-1 çizelgede işaret edilen işlerin dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmamaktadır.

Yönetmelik çerçevesine giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayan kişilere Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek protokoller kapsamında verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerine tabi olarak alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik çerçevesinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işe alınacaklar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olanlar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu konular da göz önünde bulundurularak yapılır.

Ek-1 deki tabloda bulunan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı konusu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu yönetmelik çerçevesinde yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında bulundurmaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekiyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 85’inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ kapsamında alınan mesleki eğitim belgeleri bu yönetmelik kapsamında da geçerli sayılmaktadır.

scroll up